[email protected] | 48 676-24-72

Rozporządzenie Nr 1/2011
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zwoleniu
z dnia 27 czerwca 2011r

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miasta i gminy Zwoleń

Na podstawie art. 45 ust.1 pkt. 1, 3 lit. b, pkt. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r., Nr 213, poz. 1342, z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372, Nr 78, poz. 513), w związku z § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół ( Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1574) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się ognisko zgnilca amerykańskiego pszczół obejmujące nieruchomość przy ulicy Cmentarnej w Zwoleniu oznaczoną na mapie numerem działki 6410/1, na której znajduje się pasieka

§ 2. Określa się obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół obejmujący ulicę Cmentarną w Zwoleniu ograniczony:
1. Od wschodu – ulicą Kochanowskiego stanowiącą część drogi krajowej nr 79
2. Od południa – ulicą Konopnickiej
3. Od północy – ulicą Kilińskiego przechodząca dalej w ulicę Podłęczną
4. Od zachodu – ulicą Podłęczną

§ 3. Określa się obszar zagrożony zgnilcem amerykańskim pszczół obejmujący teren miasta Zwoleń, oraz teren miejscowości z gminy Zwoleń: Atalin, Osiny, Wólka Szelężna, Sydół, Zielonka Nowa.

§ 4. Obszar zapowietrzony oznakowany zostanie tablicami z napisem: „ Uwaga – obszar zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół”

§ 5. Obszar zagrożony oznakowany zostanie tablicami z napisem: „ Uwaga – obszar zagrożony – zgnilec amerykański pszczół”

§ 6. Na obszarze, o którym mowa w §§ 2 i 3 nakazuje się przegląd pasiek

§ 7. Na obszarze, o którym mowa w §§ 2 i 3 zakazuje się:

1. przemieszczania bez zezwolenia rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece

2. wystaw i targów z udziałem pszczół

§ 8. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Zwoleń i na terenie obszaru zagrożonego na tablicach ogłoszeń w sołectwach u sołtysów.

§ 9. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zwoleniu

Skip to content